Tag - GBAC STAR

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 2-3 ปี 2565 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางโรง และโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ระยะที่ 1 จากทั้งหมด 2 ระยะ รวมเวลา 8 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูประถมศึกษาให้เป็นผู้ที่มีพลังในการสร้างสรรค์การศึกษาเชิงบวกแก่ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิเทศศึกษา โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (HERO) ประกอบด้วย การพัฒนา Hope (ความหวัง) Self-efficacy (การรับรู้ศักยภาพของตนเอง) Resilience (ความยืดหยุ่นทางอารมณ์) และ Optimism (การมองโลกในแง่ดี) เนื้อหาในการอบรมมาจากการบูรณาการรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะวิเทศศึกษา ได้แก่ ชีวิตที่ดี ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และจิตวิทยาสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นำทีมโดย ดร.นวลนุช...

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR)

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565) คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตรจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต และรักษาการแทนคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR) ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา ภายใต้โครงการวิจัยต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล โครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมี อาจารย์นวลสมร อุณหะประทีป อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน คณะวิเทศศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่สากล รองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal โดยมีองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR ได้แก่ โรงแรมป่าตอง เบย์ ฮิลล์...