Tag - PSU

รอบ Portfolio 1/2  (โครงการวิทยาเขตภูเก็ต)

#TCAS66 #dek66 เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566 ทาง https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/   โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี https://entrance.psu.ac.th/2566/pdf/028_Phuket_Intend_r1.pdf   โครงการเด็กดีศรีปวช. https://entrance.psu.ac.th/.../027_Good_Vocational_r1.pdf   รับสมัครทุกสาขาทุกสายการเรียน!! เข้าร่วม LINE GROUP วิเทศศึกษา PSU Tcas66 https://line.me/ti/g/Dzwjd0oDBz คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ???? ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน   สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก เน้นการศึกษาในทุก ๆ...

Admissios 66

คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ???? ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน   สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก เน้นการศึกษาในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงสหวิทยาการอย่างกว้างขวางตามภูมิภาคที่เลือกเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น แบ่งเป็น 4 วิชาเอก วิชาเอกจีนศึกษา (CNS) ศึกษา...

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 2-3 ปี 2565 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางโรง และโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ระยะที่ 1 จากทั้งหมด 2 ระยะ รวมเวลา 8 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูประถมศึกษาให้เป็นผู้ที่มีพลังในการสร้างสรรค์การศึกษาเชิงบวกแก่ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิเทศศึกษา โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (HERO) ประกอบด้วย การพัฒนา Hope (ความหวัง) Self-efficacy (การรับรู้ศักยภาพของตนเอง) Resilience (ความยืดหยุ่นทางอารมณ์) และ Optimism (การมองโลกในแง่ดี) เนื้อหาในการอบรมมาจากการบูรณาการรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะวิเทศศึกษา ได้แก่ ชีวิตที่ดี ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และจิตวิทยาสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นำทีมโดย ดร.นวลนุช...

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR)

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565) คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตรจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต และรักษาการแทนคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR) ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา ภายใต้โครงการวิจัยต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล โครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมี อาจารย์นวลสมร อุณหะประทีป อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน คณะวิเทศศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่สากล รองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal โดยมีองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR ได้แก่ โรงแรมป่าตอง เบย์ ฮิลล์...