Admissios 66

Back to Blog

Admissios 66

คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ????

💥 ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา
1️⃣ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC
เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
◾️ ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน

 

2️⃣ สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก
เน้นการศึกษาในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงสหวิทยาการอย่างกว้างขวางตามภูมิภาคที่เลือกเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น แบ่งเป็น 4 วิชาเอก
◾️ วิชาเอกจีนศึกษา (CNS)
ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน
◾️ วิชาเอกเกาหลีศึกษา (KRS)
ศึกษา ณ ประเทศเกาหลี ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน
◾️ วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา (TAS)
ศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประเทศไทย หรือประเทศในอาเซียน ภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน
◾️ วิชาเอกยุโรปศึกษา (ES)
ทัศนศึกษา ณ ประเทศในยุโรป ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ครั้ง ประมาณ 2 สัปดาห์
🧡 เรียนที่คณะวิเทศศึกษา ยังได้ไปเรียนซัมเมอร์หรือทัศนศึกษาที่ต่างประเทศด้วยนะ ✈️

📣 รอบ Portfolio 1/1 เปิดรับสมัครแล้ว

#TCAS66 #dek66

วันที่ 5 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565
🔹สำหรับสายสามัญ โครงการ ม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี
🔹สำหรับสายอาชีพ โครงการเด็กดีศรีปวช.
🔹สำหรับต้องการใช้ผลคะแนนทางภาษายื่น โครงการ Phuket International Admission
👉 รับสมัครทุกสาขาทุกสายการเรียน!!
✅ เข้าร่วม LINE GROUP วิเทศศึกษา PSU Tcas66 https://line.me/ti/g/Dzwjd0oDBz

Share this post

Back to Blog