Student

Intra FIS

FIS Intensive Program 2021 (Online)
Exit Criteria and Regulations of the English Language Proficiency Requirements for the Graduation of Bachelor’s Degree Students, from Academic Year 2020
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563
ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษาฯ ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ปริญญาโท
ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษาฯ ทุนสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาโท
ประกาศคณะวิเทศศึกษา ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2564
ประกาศคณะวิเทศศึกษา ทุนการศึกษาประเภททุนผลการเรียนดี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2560
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไประดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรี-คณะวิเทศศึกษา-2558
แนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าในกรณีนักศึกษาย้ายสาขา