Student

Intra FIS

ประกาศคณะ-เรื่องทุนการศึกษาประเภททุนผลการเรียนดี-สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี-2560
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไประดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2560
เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรี-คณะวิเทศศึกษา-2558
แนวปฏิบัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าในกรณีนักศึกษาย้ายสาขา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำกศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา