Tag - ทุนการศึกษา

Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination.

Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr. Ikrar Genidal Riadil นักศึกษาชาวอินโดนีเซียเพื่อจบการศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษารายแรกของคณะฯ ที่ได้ทุนสนับสนุน 100% โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาร่า ญาราภิรมย์ และกรรมการสอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม และดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ทั้งนี้ มีผู้ร่วมเข้าฟังการสอบเป็นอาจารย์ นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมฟังการสอบในครั้งนี้

นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ University of Yamanashi Short-term Language and Culture program

คณะวิเทศศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสร อินทแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ Ms.Liu Fanrui นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ University of Yamanashi Short-term Language and Culture program จำนวน 80,000 เยน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ University of Yamanashi, Japan เป็นระยะเวลา 10 วัน

คณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 645,000 บาท แก่นักศึกษา จำนวน 24 คน

คณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 645,000 บาท แก่นักศึกษา จำนวน 24 คน 2022年2月24号星期四, FIS PSU向24位优秀学生颁发了共计64.5万泰铢的奖学金。 วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) คณะวิเทศศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนในประเภทต่าง ๆ จำนวน 24 ทุน ได้แก่ ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 14 ทุน ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความถนัดด้านภาษาหรือวัฒนธรรมจีน โดยผ่านการพิจารณาและรับรองจากสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต จำนวน 1 ทุน ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประเภททั่วไป จำนวน 9 ทุน รวมมูลค่า 645,000 บาท ในงานพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต --------------- 👉 คลิกเลย E-BOOK https://online.fliphtml5.com/bwgf/gred/ ✅ เข้า LINE Group...