Tag - ปริญญาตรี

FIS Poll ครั้งที่ 8 : ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจังหวัดภูเก็ตถูกเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวิกฤตจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จากโครงการดังกล่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็น FIS Poll โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 511 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 62.8 รับรู้และเข้าใจในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 49.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 48.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นความพยายามในการฟื้นฟูและสร้างทางรอดให้กับคนภูเก็ตภายใต้โครงการ Phuket Sandbox   ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นในมาตรการจากภาครัฐด้านความปลอดภัย...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิม ซามาร่า ญารา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเวลานานด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา   Congratulations to Asst.Prof.Dr.Pim Samara Yara, FIS lecturer has received The Long Service Award on PSU Teacher Award 2020-2021, effective from 13 March 2021.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ คณะวิเทศศึกษา Congratulations to Dr.Teerathorn Lamnaokrut on PSU Teacher Award 2020-2021 in Art and Culture Conservation Excellence, effective from 13 March 2021

รายงานผลการสัมมนาวิชาการ

รายงานผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ‘Rights and Equality of Dis/abled People in Thailand’ ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต           ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้ร่วมกับสี่หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ Minority Rights Group International ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน, Accessibility Is Freedom ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมสิทธิคนพิการ, สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, และ สมาคมคนพิการภาคใต้ เพื่อจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ สิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการในประเทศไทย (Rights and Equality of Dis/abled People in Thailand) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมของผู้พิการ รวมถึงกลุ่มคนชายขอบและชนกลุ่มน้อย        ...

องค์กรระหว่างประเทศ Minority Rights Group International, London ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการสัมมนาวิชาการ

โปรดอ่านรายงานผลการสัมมนาวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของ Minority Rights Group Internationalได้ที่: https://minorityrights.org/2021/06/08/thailand-webinar/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0292 (สังกัดคณะวิเทศศึกษา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานมหาลัย.pdf ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/42673/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0292 (สังกัดคณะวิเทศศึกษา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-พนักงานมหาลัย.pdf ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/42307/