Tag - ปริญญาตรี

FIS Poll ครั้งที่ 5 : กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในจังหวัด ในการนี้ ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ "ฟิสโพลล์" (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความกังวลหลังวิกฤต COVID-19, ผลกระทบต่ออาชีพ, ผลกระทบด้านรายได้, การเยียวยาหรือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จากผลสำรวจเรื่องที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุด คือ เรื่องโอกาสการจ้างงานและหารายได้ ซึ่งผู้คนโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และอยู่ในสภาวะของการตกงานและไม่มีรายได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา แต่ก็ยังได้รับการเยียวยาบ้างจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ตอนนี้ต้องปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และหารายได้เสริมจากการทำอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พัสดุ) FIS

FIS Poll ครั้งที่ 4 : การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5” จากการระบาดของ COVID-19 ที่กำลังเป็นวิกฤติไปทั่วโลก และส่งผลกระทบถึงประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ ซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ "ฟิสโพลล์" (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5” จากประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต ทุกระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 542 คน ซึ่งเป็นการสำรวจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต, มาตรการการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจาก COVID-19, การฟื้นตัวของสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และการกลับเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จากผลสำรวจประชาชนยังคงวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีความเห็นว่าควรมีมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะต้องมีการปรับตัว โดย ต้องวางแผนวันต่อวันและติดตามข่าวสารตลอดเวลา หลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีผู้ติดเชื้อ ทั้งยั้งมีความเห็นว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของภูเก็ตจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายใน 1 ปี และสุดท้ายยินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิเทศศึกษา 1 อัตรา ประกาศผลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)

FIS Poll ครั้งที่ 3 : ความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับภาวะวิกฤติ COVID-19

FIS Poll ผลการสำรวจเรื่อง: “ความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับภาวะวิกฤติ COVID-19”

FIS Poll ครั้งที่ 2 : การรับมือวิกฤตภัยแล้ง

FIS Poll ผลการสำรวจเรื่อง: การรับมือวิกฤตภัยแล้ง

FIS Poll ครั้งที่ 1 : COVID-19

FIS Poll ผลการสำรวจเรื่อง: ร่วมกันระวังภัยไข้หวัดไวรัสโคโรน่า

FIS Muay Thai Training 2020

On 31 January 2020,  Faculty of International Studies by Aj. Ruangchai Ruangyangmi, Assistant Dean for Student Development and Internship had organized Muay Thai workshop for Guokai students. During the workshop, students had the opportunity to understand more about Thailand's traditional boxing, learning basic techniques, and also having  good health.

PSU French Spelling Bee 2020

On 24 January 2020, PSU French Spelling Bee 2020  by European Studies: English – French program, Faculty of International Studies. The students from Phuketwittayalai School, Satree Phuket School, Srinagarindra the Princess Mother School, Phuket and Suratthani School were joined this competition. The purpose of this is to help students improve their French spelling, listening and writing, and they also enjoyable watching Can Can Dance, the cultural dance of...