Tag - ยุโรปศึกษา

Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination.

Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr. Ikrar Genidal Riadil นักศึกษาชาวอินโดนีเซียเพื่อจบการศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษารายแรกของคณะฯ ที่ได้ทุนสนับสนุน 100% โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาร่า ญาราภิรมย์ และกรรมการสอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม และดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ ทั้งนี้ มีผู้ร่วมเข้าฟังการสอบเป็นอาจารย์ นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมฟังการสอบในครั้งนี้

นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ University of Yamanashi Short-term Language and Culture program

คณะวิเทศศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสร อินทแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ Ms.Liu Fanrui นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (IBC) ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ University of Yamanashi Short-term Language and Culture program จำนวน 80,000 เยน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ University of Yamanashi, Japan เป็นระยะเวลา 10 วัน

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี)

คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี) ให้แก่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษานานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และเกาหลี) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 63 คน ผ่านการเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม อังกฤษ จีน และเกาหลี จากอาจารย์ของคณะวิเทศศึกษา และสถาบันขงจื่อภูเก็ต รวมทั้งยังได้เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมอื่น ๆ ในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต งานนี้มาอวดฝีไม้ลายมือในการวาดภาพแนวจีนกันได้เลย

รอบ Portfolio 1/2  (โครงการวิทยาเขตภูเก็ต)

#TCAS66 #dek66 เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566 ทาง https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/   โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี https://entrance.psu.ac.th/2566/pdf/028_Phuket_Intend_r1.pdf   โครงการเด็กดีศรีปวช. https://entrance.psu.ac.th/.../027_Good_Vocational_r1.pdf   รับสมัครทุกสาขาทุกสายการเรียน!! เข้าร่วม LINE GROUP วิเทศศึกษา PSU Tcas66 https://line.me/ti/g/Dzwjd0oDBz คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ???? ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน   สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก เน้นการศึกษาในทุก ๆ...

Admissios 66

คณะวิเทศศึกษามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง ???? ปริญญาตรี: คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต มีด้วยกัน 2 สาขา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเทคนิคด้านการสื่อสารเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับชาวจีนและผู้คนในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ศึกษา ณ ประเทศจีน ทุกภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ครั้ง/ครั้งละ 2 เดือน   สาขานานาชาติศึกษา หรือ IS มีด้วยกัน 4 วิชาเอก เน้นการศึกษาในทุก ๆ มิติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงสหวิทยาการอย่างกว้างขวางตามภูมิภาคที่เลือกเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และความเชื่อ เป็นต้น แบ่งเป็น 4 วิชาเอก วิชาเอกจีนศึกษา (CNS) ศึกษา...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN + 3 “Experience Chinese Culture”

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชานานาชาติศึกษา วิชาเอกจีนศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN + 3 “Experience Chinese Culture” "สัมผัสวัฒนธรรมจีน" 🎋🇨🇳 โดยวิทยากรอาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจื่อภูเก็ต ในโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN WEEK) สืบสานวัฒนธรรมผ่านลายเส้นพู่กันจีน ศิลปะอันงดงามกว่า 3000 ปี ที่ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต งานนี้มาอวดฝีไม้ลายมือในการวาดภาพแนวจีนกันได้เลย

คณะวิเทศศึกษา ขอเชิญร่วม ASEAN Food & Music โดยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน

คณะวิเทศศึกษา ขอเชิญร่วม ASEAN Food & Music โดยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน ภายใต้โครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN WEEK) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมและการทำธุรกิจอาหาร ร้านชาพรีเมี่ยม ตำรับฮ่องกง Wan Fang - วั่น ฟัง กับ คุณปริชญ์ จงชูวงศ์ เจ้าของร้าน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิเทศศึกษา ม.อ. ภูเก็ต

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest: ASEAN and Soft Skills

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest: ASEAN and Soft Skills ความยาว 3 นาที ภายใต้หัวข้อ "ASEAN and Soft Skills" ในโครงการสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN WEEK) ⏰️วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคาร 3 ม.อ.ภูเก็ต 📥 สมัครทาง https://forms.gle/bRspUd8wwSSfSQTu5 * รับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ 🥇 รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท 🥈 รางวัลรองชนะเลิศ 2,000 บาท 🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท [ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร] ☎️ติดต่อสอบถาม 089-646-3533