Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination.

Back to Blog

Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination.

Congratulations to Mr. Ikrar Genidal Riadil, FIS Research Assistant Scholarship, M.A. student for passing his thesis defense examination.
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr. Ikrar Genidal Riadil นักศึกษาชาวอินโดนีเซียเพื่อจบการศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษารายแรกของคณะฯ ที่ได้ทุนสนับสนุน 100%
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาร่า ญาราภิรมย์ และกรรมการสอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม และดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ
ทั้งนี้ มีผู้ร่วมเข้าฟังการสอบเป็นอาจารย์ นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมฟังการสอบในครั้งนี้

Share this post

Back to Blog