Tag - Award

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน”

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน” คณะวิเทศศึกษานำความรู้เรื่องทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเผยแพร่สู่วงวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา โดย ดร.นวลนุช เขียวหวาน และเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนวัดมงคลวราราม ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี ชัยศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิเทศศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีอาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และครู เป็นวิทยากร และมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูร่วมกัน 💡 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงในศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ มีรากฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (Positive organizational behavior) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC และเป็นการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน

FIS Lecturer awarded Distinguished PhD Thesis Award and Prize from National Research Council of Thailand (NRCT)

Dr. Nattaporn Sittipat has been awarded Distinguished PhD Thesis Award and Prize from National Research Council of Thailand (NRCT) for her PhD thesis on Domestic Elites, Military Regimes, and Thai Foreign Policy-Making. The award was presented by Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation...