ชุลีพร ประทีป ณ ถลาง (อาย)

ชุลีพร ประทีป ณ ถลาง (อาย)

งานวิจัยและวารสารคณะวิเทศศึกษา

วุฒิการศึกษา :   B.S
อีเมล :   chuleeporn.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6627