ดร.ณิชา โตวรรณเกษม

ดร.ณิชา โตวรรณเกษม

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Educational Development and Cultural and Regional Studies)
อีเมล : nicha.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6223
วิชาที่ถนัด :
  • เศรษฐกิจไทย
  • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
งานวิจัยที่สนใจ:
  • มนุษยวิทยาเมือง
  • เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคม