ดร.นวลนุช เขียวหวาน

ดร.นวลนุช เขียวหวาน

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Psychology)
อีเมล : nuannut.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6286
วิชาที่ถนัด :
  • จิตวิทยาสังคม
  • ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การนานาชาติ
งานวิจัยที่สนใจ:
  • จิตวิทยาเชิงบวก