ดร. วธนัญญ์ ศรีนิล

ดร.วธนัญญ์ ศรีนิล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Art Education)
อีเมล : wathanan.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6607
วิชาที่ถนัด :
  • การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตไทย
  • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาไทย
งานวิจัยที่สนใจ:
  • การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาไทย
  • การศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศอินโดนิเซีย