ดร.ศิริขวัญ ไผทรักษ์

ดร.ศิริขวัญ ไผทรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (History)
อีเมล : sirikhwan.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6266
วิชาที่ถนัด :
  • ภาษาจีน
  • ชาวจีนโพ้นทะเล
งานวิจัยที่สนใจ:
  • History of Overseas Chinese
  • Chinese Sudies