ประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี (กวาง)

ประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี (กวาง)

หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ

วุฒิการศึกษา :    M.P.A.
อีเมล :   prapasara.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6610