ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาร่า ญาราภิรมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาร่า ญาราภิรมย์

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Ethnologie)
อีเมล : pim.dj(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6608