ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ บัญชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ บัญชา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Educational and Applied Linguistics)
อีเมล :   woralak.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6649
วิชาที่ถนัด :
  • English for Fundamental Reading and Writing
  • English for Communication
  • English as an International Language
  • English as an International Language
งานวิจัยที่สนใจ :
  • Vocabulary
  • English as an International Language