วันจรัตน์ เดชวิลัย

วันจรัตน์ เดชวิลัย

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.Ed. (Teaching Thai)
อีเมล : wancharat.d(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6293
วิชาที่ถนัด:
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล
  • ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมไทย
  • การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
งานวิจัยที่สนใจ:
  • การวิจัยทางภาษากับสังคม /วัฒนธรรมไทย