วาธิณี รอดสกุล (นิว)

วาธิณี รอดสกุล (นิว)

งานการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา :   B.B.A (Accounting)
อีเมล :   wathinee.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6621