ศศิธร เสณีตันติกุล (แอม)

ศศิธร เสณีตันติกุล (แอม)

งานประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :  B.Com.Arts
อีเมล :   Sasitorn.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276040