สุรีรัตน์ จิตตเสถียร

สุรีรัตน์ จิตตเสถียร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา : M.A. (European Studies)
อีเมล : sureerat.j(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6240
วิชาที่ถนัด :
  • อารยธรรมตะวันตก
  • การสื่อสารภาษาเยอรมัน
งานวิจัยที่สนใจ:
  • ยุโรปศึกษา
  • ข้อมูลประชากร