เนติมา บูรพาศิริวัฒน์

เนติมา บูรพาศิริวัฒน์

อาจารย์ (วิชชาจารย์)

วุฒิการศึกษา : M.A. (Korean Language & Literature)
อีเมล : netima.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6229
วิชาที่ถนัด :
  • ภาษาเกาหลี
  • การเขียนภาษาเกาหลี
งานวิจัยที่สนใจ:
  • ภาษาและวรรณกรรมเกาหลี
  • เกาหลีศึกษา