โสพิตา สุขช่วย

โสพิตา สุขช่วย

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา : M.A. (Teaching Thai as a Foreign Language)
อีเมล :sophita.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6284
วิชาที่ถนัด :
  • Thai for foreigners
  • Translation (English-Thai, Thai-English)
  • Happy and Peaceful Life
งานวิจัยที่สนใจ:
  • Thai as a foreign language
  • Thai language and culture
  • Soft skills/well-being