รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

คณบดีคณะวิเทศศึกษา

อีเมล : prathana.k@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :  +66(0)76 276000 ต่อ 6601