ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมีล่า แวอีซอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมีล่า แวอีซอ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและวิจัย

วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Management)
อีเมล :   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6218

วิชาที่ถนัด :

  • Human Resource Management
  • Business Strategic Management</li >

งานวิจัยที่สนใจ:
  • Human Resource Management
  • Business Strategy