ดร.เอมีล่า แวอีซอ

ดร.เอมีล่า แวอีซอ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Management)
อีเมล :   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6218

วิชาที่ถนัด :

  • Human Resource Management
  • Business Strategic Management

งานวิจัยที่สนใจ:
  • Human Resource Management
  • Business Strategy