จิรเมธ รุ่งเรือง

จิรเมธ รุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกันคุณภาพ และบริการวิชาการ

วิชาที่ถนัด :

  • Principles of Economics
  • Thai-Chinese Relations
วุฒิการศึกษา : Doctor Diploma (International Relations)
อีเมล : jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6612
งานวิจัยที่สนใจ:
  • Thai-Chinese relations
  • Cultural diplomacy