จิรเมธ รุ่งเรือง

จิรเมธ รุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา : Ph.D. Candidate in International Relations
อีเมล : jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6612
วิชาที่ถนัด :
  • Principles of Economics
  • Thai-Chinese Relations
งานวิจัยที่สนใจ:
  • Thai-Chinese relations
  • Cultural diplomacy