ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญชิดา แสนพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญชิดา แสนพิทักษ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :   Korean Studies
อีเมล :   punchida.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6228

วิชาที่ถนัด:

  • GENDER STATUS IN KOREAN SOCIETY
  • KOREAN SOCIETY AND LIFESTYLE
  • KOREAN FOR HOSPITALITY AND TOURISM

งานวิจัยที่สนใจ:

  • Gender
  • Cross-cultural marriage
  • Migration