รัตนา เจงพิบูลพงศ์

รัตนา เจงพิบูลพงศ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

วุฒิการศึกาา :   M.A. (Teaching English as a Foreign Language)
อีเมล :   rattana.ja(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6644