PSU Open House 2019

Back to Blog

PSU Open House 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ  4  กิจกรรมสำคัญ คือ

Share this post

Back to Blog