Tag - ภูเก็ต

FIS Poll ครั้งที่ 6 : พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสาธารณะของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสาธารณะของคนภูเก็ต” จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน FIS Poll โดยฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสารธารณะของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 532 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 33.6 มีโอกาสใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (รถโพถ้องในเมืองภูเก็ต) รองลงมาร้อยละ 16.0 ระบุว่าใช้บริการรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (รถโพถ้องระหว่างตำบล เช่น ตลาดสด-ราไวย์) ร้อยละ 12.4 ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (แอร์พอร์ตบัส) ร้อยละ 8.1 ใช้บริการ Grab/Uber ร้อยละ 7.9 ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้อยละ 7.0 ไม่เคยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเลย ร้อยละ 4.3 ใช้บริการแท็กซี่ ร้อยละ 4.1 ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ร้อยละ 3.8 ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (ภูเก็ตสมาร์ทบัส) และร้อยละ 2.8 ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประชาชนภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 39.1 คือเดินทางไปทำธุระส่วนตัว (เช่น...

FIS lecturer received The Best Paper Award at the 5th TICC International Conference

FIS lecturer received The Best Paper Award at the 5th TICC International Conference Congratulations to Dr. Woralak Bancha on The Best Paper Award of the research titled “Gender Differences in Thai University Students’ Perception of Vocabulary Teaching Strategies” presented at The 5th TICC International Conference, Pullman Hotel, Khon Kaen, Thailand on November 26th - 27th,...

โครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดโครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษารายวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรีเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักเรียนท่านใดที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากด้านล่าง รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิเทศศึกษา 1 อัตรา ประกาศผล-นักวิชาการศึกษา-พัสดุ(FIS)

PSU Open House 2020

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ 5 กิจกรรมสำคัญ คือ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ "เพลง Jazz ที่รัก" (FIS Singing Contest 2020)     เวลา 13.00 - 16.30 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร ASEAN+3 Quiz 2020     เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร การแข่งขันเล่านิทานด้วยภาษาจีน  ครั้งที่ 2     เวลา 9.00 - 12.00 น. รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร การแข่งขัน Speech Contest...

FIS Poll ครั้งที่ 5 : กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในจังหวัด ในการนี้ ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ "ฟิสโพลล์" (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กลยุทธ์การปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19” ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความกังวลหลังวิกฤต COVID-19, ผลกระทบต่ออาชีพ, ผลกระทบด้านรายได้, การเยียวยาหรือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการปรับตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จากผลสำรวจเรื่องที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุด คือ เรื่องโอกาสการจ้างงานและหารายได้ ซึ่งผู้คนโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และอยู่ในสภาวะของการตกงานและไม่มีรายได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา แต่ก็ยังได้รับการเยียวยาบ้างจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ตอนนี้ต้องปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และหารายได้เสริมจากการทำอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา(พัสดุ) FIS

FIS Poll ครั้งที่ 4 : การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5” จากการระบาดของ COVID-19 ที่กำลังเป็นวิกฤติไปทั่วโลก และส่งผลกระทบถึงประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ ซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ "ฟิสโพลล์" (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5” จากประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต ทุกระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 542 คน ซึ่งเป็นการสำรวจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต, มาตรการการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจาก COVID-19, การฟื้นตัวของสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และการกลับเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จากผลสำรวจประชาชนยังคงวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีความเห็นว่าควรมีมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะต้องมีการปรับตัว โดย ต้องวางแผนวันต่อวันและติดตามข่าวสารตลอดเวลา หลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีผู้ติดเชื้อ ทั้งยั้งมีความเห็นว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของภูเก็ตจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายใน 1 ปี และสุดท้ายยินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิเทศศึกษา 1 อัตรา ประกาศผลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รับสมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (FIS)