Tag - เรียนจีน

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 2-3 ปี 2565 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางโรง และโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ระยะที่ 1 จากทั้งหมด 2 ระยะ รวมเวลา 8 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูประถมศึกษาให้เป็นผู้ที่มีพลังในการสร้างสรรค์การศึกษาเชิงบวกแก่ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิเทศศึกษา โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (HERO) ประกอบด้วย การพัฒนา Hope (ความหวัง) Self-efficacy (การรับรู้ศักยภาพของตนเอง) Resilience (ความยืดหยุ่นทางอารมณ์) และ Optimism (การมองโลกในแง่ดี) เนื้อหาในการอบรมมาจากการบูรณาการรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะวิเทศศึกษา ได้แก่ ชีวิตที่ดี ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และจิตวิทยาสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นำทีมโดย ดร.นวลนุช...

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR)

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565) คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตรจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต และรักษาการแทนคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลก (GBAC STAR) ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา ภายใต้โครงการวิจัยต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล โครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมี อาจารย์นวลสมร อุณหะประทีป อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน คณะวิเทศศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่สากล รองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal โดยมีองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR ได้แก่ โรงแรมป่าตอง เบย์ ฮิลล์...

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน”

ชวนคุย ชวนคิด “แนวทางการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน” คณะวิเทศศึกษานำความรู้เรื่องทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเผยแพร่สู่วงวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิเทศศึกษา โดย ดร.นวลนุช เขียวหวาน และเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนวัดมงคลวราราม ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูสู่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ จ.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี ชัยศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิเทศศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีอาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และครู เป็นวิทยากร และมีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูร่วมกัน 💡 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงในศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ มีรากฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (Positive organizational behavior) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน หรือ IBC และเป็นการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน

คณะวิเทศศึกษา จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อ ม.อ. ภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา โดย ฝ่ายบริการวิชาการ จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FIS PSU给本校孔子学院新来的中国老师学前介绍并教授泰语 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะวิเทศศึกษา โดยอาจารย์โสพิตา สุขช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชานานาชาติศึกษา วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา จัดการอบรบภาษาไทยพื้นฐานให้แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรชาวไทยและชาวจีน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา และ Prof.Dr. Yang Wenbo ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมปฐมนิเทศ อาจารย์ชาวจีนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยในบริบทขององค์กรที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล อดีตอาจารย์คณะวิเทศศึกษา และดร.สุดฤดี บำรุง อาจารย์ประจำวิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้งานระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่อไป จากอาจารย์สุรีรัตน์ จิตตเสถียร และดร.วรลักษณ์ บัญชา อาจารย์ประจำวิชาเอกยุโรปศึกษา คณะวิเทศศึกษา ขอยินดีต้อนรับและขอขอบคุณอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี...

คณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 645,000 บาท แก่นักศึกษา จำนวน 24 คน

คณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 645,000 บาท แก่นักศึกษา จำนวน 24 คน 2022年2月24号星期四, FIS PSU向24位优秀学生颁发了共计64.5万泰铢的奖学金。 วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) คณะวิเทศศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนในประเภทต่าง ๆ จำนวน 24 ทุน ได้แก่ ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 14 ทุน ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความถนัดด้านภาษาหรือวัฒนธรรมจีน โดยผ่านการพิจารณาและรับรองจากสถาบันขงจื่อ ม.อ.ภูเก็ต จำนวน 1 ทุน ◾️ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประเภททั่วไป จำนวน 9 ทุน รวมมูลค่า 645,000 บาท ในงานพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต --------------- 👉 คลิกเลย E-BOOK https://online.fliphtml5.com/bwgf/gred/ ✅ เข้า LINE Group...

FIS Lecturer awarded Distinguished PhD Thesis Award and Prize from National Research Council of Thailand (NRCT)

Dr. Nattaporn Sittipat has been awarded Distinguished PhD Thesis Award and Prize from National Research Council of Thailand (NRCT) for her PhD thesis on Domestic Elites, Military Regimes, and Thai Foreign Policy-Making. The award was presented by Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation...

The Virtual Exchange Lectures Series: Women with Disabilities in Peace Building in Sri Lanka

The Virtual Exchange Lectures Series: Women with Disabilities in Peace Building in Sri Lanka Meet the world at FIS, Prince of Songkla University, Phuket Campus The Virtual Exchange Lectures Series: Women with Disabilities in Peace Building in Sri Lanka Wednesday, October 20, 2021, 9:00 a.m. - 11.00 a.m. Thailand time Please join us for a virtual lecture to...

Meet the world at FIS, Prince of Songkla University, Phuket Campus

The Virtual Exchange Lectures Series: Moving the Arts in the Digital Space: The Case of the Ateneo Virtual Support for Culture and the Arts Program The Virtual Exchange Lectures Series: Non-Western International Relations: Iran and Gulf Foreign Policy Please join us as Dr. Noof  ALDosari (Qatar University) discusses her research, Non-Western International Relations: Iran and Gulf Foreign Policy in a conversation with Dr. Nattaporn...

INVITATION: The Virtual Exchange Lectures Series: Moving the Arts in the Digital Space

The Virtual Exchange Lectures Series: Moving the Arts in the Digital Space: The Case of the Ateneo Virtual Support for Culture and the Arts Program The Faculty of International Studies, Prince of Songkla University, Phuket Campus is delighted to announce its webinar in the Virtual Exchange Lectures series lineup for this term, starting next Thursday...

Announcement job vacancy international affair officer 1 position

Application form Announcement job vacancy international affair officer-FIS ที่มา : https://www.phuket.psu.ac.th/48950/