ดร.ทักษิณา ศรีประชา

ดร.ทักษิณา ศรีประชา

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :   Ph.D. in Indian and Asian Studies
อีเมล :  tagsina.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร :   +66(0)76 276000 ต่อ 6613