ดร.พิทยา ลิ่มบุตร

ดร. พิทยา ลิ่มบุตร

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (International Relations)
อีเมล : pittaya.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6298
วิชาที่ถนัด :
  • ภาษาจีน
  • การเปลี่ยนผ่านของสังคมและวัฒนธรรมจีน
งานวิจัยที่สนใจ:
  • International relations
  • Asian security