ดร.ศุภชัย แจ้งใจ

ดร.ศุภชัย แจ้งใจ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล : supachai.je(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6293
งานวิจัยที่สนใจ:
  • การแปลภาษาไทย-จีน
  • ประวัติศาสตร์จีน

วิชาที่ถนัด :

  • ภาษาศาสตร์สังคม (ภาษาจีน)
  • เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาษาจีน