ดร.สุดฤดี บำรุง

ดร.สุดฤดี บำรุง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Thai Studies)
อีเมล : sudrudee.ba(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6278
วิชาที่ถนัด :
  • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
  • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
งานวิจัยที่สนใจ:
  • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  • พหุวัฒนธรรม
  • ไทยศึกษา