ดร.ปาริชาต เจริญวิวัฒนศรี

ดร.ปาริชาต เจริญวิวัฒนศรี

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :   Ph.D. (Linguistics)
อีเมล :   parichart.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6236
วิชาที่ถนัด:
  • English for Reading and Writing
  • English through Films
งานวิจัยที่สนใจ:
  • Applied Linguistics
  • Linguistic Landscape