ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Mass Communication
อีเมล : nuwan.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6754
วิชาที่ถนัด :
  • English for Fundamental Reading and Writing
  • English for Fundamental Listening and Speaking
งานวิจัยที่สนใจ :
  • Health Communication
  • Social Marketing