ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา พัฒนสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา พัฒนสิน

หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (English as an International Language)
อีเมล : saranya.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6234
วิชาที่ถนัด :
  • English-Thai Translation
  • English for Business
งานวิจัยที่สนใจ :
  • Linguistics