รัตติยาภรณ์ ทองย่น

รัตติยาภรณ์ ทองย่น

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.A. (Science in Finance)
อีเมล : rattiyapon.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ -
วิชาที่ถนัด :
  • Principles of Accounting and Finance
  • Financial Technology for International Business
งานวิจัยที่สนใจ :
  • Financial Economics
  • Financial Technologies