สิริลักษณ์ รุ่งโรจน์ศรี (ปาล์ม)

สิริลักษณ์ รุ่งโรจน์ศรี (ปาล์ม)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วุฒิการศึกษา : B.Acc.
อีเมล : sirilak.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6624