อรพรรณ ลีนะนิธิกุล

อรพรรณ ลีนะนิธิกุล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.Sc. (Marketing Management)
อีเมล : oraphan.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)76 276000 ต่อ 6224
วิชาที่ถนัด :
  • การจัดการการตลาด
  • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
งานวิจัยที่สนใจ:
  • พฤติกรรมผู้บริโภค
  • การสื่อสารการตลาด