เรืองฉาย เรืองยังมี

เรืองฉาย เรืองยังมี

อาจารย์

วุฒิการศึกาา :   M.A. (Master of International Business)
อีเมล :   ruangchai.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6224