สาขาเอเชียศึกษา

าขา อเชียศึกษา

ดร.ศุภชัย แจ้งใจ

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาเอเชียศึกษา
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล :   supachai.je(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276293

รองศาสตราจารย์โสภณ ศุภวิริยากร

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.Ed. (Educational Technology and Communications)
อีเมล :   sopon.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276279

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิม ซามาลา ยาร่า

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Dr.phil.( Ethnologie) , Heidelberg University, Germany
อีเมล :   pim.dj(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276608

 

ดร.เอมีล่า แวอีซอ

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (Management)
อีเมล :   emeela.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276218

ดร.นาฏกานต์ ดิลท์ส

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (Chinese Philology), Xiamen University,P.R.China
อีเมล :   nattakan.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276280

ดร.นวลนุช เขียวหวาน

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (Psychology)
อีเมล :   nuannut.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276286

Steven Andrew  Martin, Ph.D.

Assistant Professor, Asian Studies
Lecturer
Educational background:   Ph.D. (Environmental Management)
Email :   steven.m(at)phuket.psu.ac.th
Office Phone:   –

ดร.สุดฤดี บำรุง

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. in Thai Studies
อีเมล :   sudrudee.ba(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276278

ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
อีเมล:   teerathorn.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์:   +66(0)76 276607

ดร.ยุพิน กรัณยเดช

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
อีเมล :   yupin.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276290

ดร.ศิริขวัญ ไผทรักษ์

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (History) Sun Yat Sen University
อีเมล :   sirikhwan.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276266

He Ke

Lecturer
Educational background:   M.A. (History of International Relations )
Email :   ke.h(at)phuket.psu.ac.th
Office Phone:   +66(0)76 276292

จิรเมธ รุ่งเรือง

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.Ec. (Regional Economics)
อีเมล:   jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276612

กรธัช ชาติอารยะวดี

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. Candidate (International Relations)
อีเมล:   jirasak.ch(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276615

ดร.จารุวัฒน์ นวลใย

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (Music)
อีเมล:   jaruwat.nu(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276296

เนติมา บูรพาศิริวัฒน์ (Professional Teacher)

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Korean Language & Literature)
อีเมล :   netima.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276229

ดร.ณิชา โตวรรณเกษม

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. in Educational Development and Cultural and Regional Studies
อีเมล :   nicha.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:  +66(0)76 276223

ดร.เปรมสินี ลีลาเศรษฐกุล

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. in Sinicization of Marxism research
อีเมล:   pramesini.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276281

ดร.ทักษิณา ศรีประชา

อาจารย์  
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. in Indian and Asian Studies (Indian and ASEAN Socio-cultural Studies, Hankuk University of Foreign Studies)
อีเมล :   tagsina.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276613

ปุญชิดา แสนพิทักษ์

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Korean Studies
อีเมล:   punchida.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276228

เรวดี คงสุวรรณ

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Cultural Studies)
อีเมล:   ravadee.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276291

โสพิตา สุขช่วย

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Teaching Thai as a Foreign Language)
อีเมล:   sophita.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276284

ติณณวิทย์ ลีลาเศรษฐกุล

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Communications)
อีเมล:   toranit.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276218

วันจรัตน์ เดชวิลัย

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.Ed. (Teaching Thai)
อีเมล:   wancharat.d(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276285

อรพรรณ ลีนะนิธิกุล

อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา:   M.Sc. (Marketing Management)
อีเมล:   oraphan.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276224

เรืองฉาย เรืองยังมี

อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Master of International Business)
อีเมล:   Ruangchai.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276224

ดร. พิทยา ลิ่มบุตร

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:  Ph.D. in International Relations, the School of International Studies · Academy of Overseas Chinese Studies, Jinan University
อีเมล:   pittaya.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276298

ดร.ณัฐพร สิทธิแพทย์

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. in Politics and International Studies, the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London
อีเมล:   nattaporn.si(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276288

นวลสมร อุณหะประทีป

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A.(Integrated Tourism and Hospitality Business Management), Honors
อีเมล:    nuansamorn.o(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276219

สิรินดา โอศิริ

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Linguistics)
อีเมล:   sirinda.o(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:   +66(0)76 276220

ดร. วธนัญญ์ ศรีนิล

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:  Ph.D. (Art Education)
อีเมล:   wathanan.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276607

Kim Youngsu

Lecturer
Educational background:
Email:    youngsu.k(at)phuket.psu.ac.th
Office Phone:   +66(0)76 276226

ลาศึกษาต่อ

รัตติยาภรณ์ ทองย่น

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
วุฒิการศึกษา:   Master of Science in Finance
อีเมล :   rattiyapon.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276220