สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

าขาวิชา าษาต่างประเทศ

สุรีรัตน์ จิตตเสถียร

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา:   M.A. (European Studies)
อีเมล:   sureerat.j(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276649

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. in Mass Communication
อีเมล:   nuwan.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276754

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Sciences du Langage – Linguistique et phonétique générale
อีเมล:   kesinee.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276233

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา พัฒนสิน

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (English as an International Language)
อีเมล:   saranya.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276234

นิดา เหมงาม

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   B.A. (English)
อีเมล:    nida.h(at)phuket.psu.ac.th, nidahampsu(at)gmail.com
เบอร์โทร:   +66(0)76 276236, 093 574 8993

Jonathan Hugo, Ph.D.

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D., Theoretical Chemistry, University of Bristol, UK
อีเมล:   jonathan.h(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:    –

Ian Eschstruth

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
อีเมล:  ian.e(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:    –

Peter Coan

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A. Teaching English as an International Language, Prince of Songkla University (In progress)
อีเมล:   peter.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:    –

Philip John Galloway

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A. (TESOL)  Teacher Trainer Dip (NQF 7 M.A. Level)
อีเมล:    phillip.g(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:    –

Ricardo Javier Galbis

อาจรย์
วุฒิการศึกษา:   B.A., Business Administration, California State University, USA
อีเมล:    ricardo.g(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:    –

Richard Majellan Mansbridge

อาจารย์
วุฒิการศึกษา: M.A (TESOL -Research). Charles Sturt University, Sydney Australia
MBA, Finance, Charles Sturt University, Sydney Australia (In progress)
อีเมล:  richardmajellan.m@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:    –

รัตนา เจงพิบูลพงศ์

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Teaching English as a Foreign Language)
อีเมล:    rattana.ja(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276644

ดร.วรลักษณ์ บัญชา

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   Ph.D. (Educational and Applied Linguistics)
อีเมล:   woralak.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276238

ปาริชาต เจริญวิวัฒนศรี

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:   M.A (Applied Linguistics)
อีเมล:   parichart.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276236

นภชา ประภาวดี

อาจารย์
วุฒิการศึกษา:    M.A. (Applied Linguistics)
อีเมล:    napacha.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:  +66(0)76 276237

Ross Taylor Brockie

อาจารย์
วุฒิการศึกษา: B.A of Arts (Education), University of Winnipeg, Canada
B.A of Arts (Publishing Studies), Robert Gordon University, Scotland, UK
อีเมล:  ross.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:    –

ลาศึกษาต่อ

สุดารัตน์ ศรีรักษ์

อาจารย์  (ลาศึกษาต่อ)
วุฒิการศึกษา:   M.A. (Applied Linguistics)
อีเมล:   sudarat.sr(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทร:   +66(0)76 276622, +66(0)76 276235