FIS Poll ครั้งที่ 7 : ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต

Back to Blog

FIS Poll ครั้งที่ 7 : ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต

FIS Poll

สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต”

จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่กำลังเผชิญอยู่ เอฟ ไอ เอส โพลล์ (FIS Poll) โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 505 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 49.5 ทราบข้อมูล และกำลังสนใจค้นหาเพิ่มเติม รองลงมาร้อยละ 23.8 ทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ แต่ไม่ได้สนใจในประเด็นดังกล่าว ร้อยละ 18.4 ทราบข้อมูลเป็นอย่างดี ร้อยละ 8.3 ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวเลย

ทั้งนี้ ความประสงค์ที่จะรับวัคซีน COVID-19 ของประชาชนภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 คือรอดูสถานการณ์ รองลงมาร้อยละ 44.8 ต้องการรับวัคซีน และร้อยละ 8.9 ไม่ต้องการรับวัคซีน

ส่วนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต เมื่อฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ประชาชน ปรากฏว่าร้อยละ 63.0 เชื่อว่าวัคซีนสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น รองลงมาร้อยละ 53.7 เห็นว่าประชาชนจะรู้สึกปลอดภัยในการทำกิจกรรมภายนอกมากขึ้น ร้อยละ 50.7 เห็นว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชนและจังหวัด ร้อยละ 29.9 มองว่าจะเกิดภาวะการผ่อนปรนมาตรการป้องกัน เช่น การสวมใส่หน้ากากและการเว้นระยะห่าง และร้อยละ 5.3 เห็นว่าการฉีดวัคซีนจะไม่ช่วยส่งผลใด ๆ

นอกจากนี้ พบระดับความเชื่อมั่นต่อ ประเด็นความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต ได้แก่ ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงให้กับประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง หากประชนชนชาวภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวน 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายในจังหวัด ภูเก็ตจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดจะให้ความร่วมมือในการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19อยู่ในระดับปานกลาง

Share this post

Back to Blog