Tag - poll

FIS Poll ครั้งที่ 8 : ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจังหวัดภูเก็ตถูกเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวิกฤตจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จากโครงการดังกล่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็น FIS Poll โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความคิดเห็นต่อโครงการ Phuket Sandbox ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 511 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 62.8 รับรู้และเข้าใจในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 49.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 48.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นความพยายามในการฟื้นฟูและสร้างทางรอดให้กับคนภูเก็ตภายใต้โครงการ Phuket Sandbox   ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในโครงการ Phuket Sandbox โดยร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นในมาตรการจากภาครัฐด้านความปลอดภัย...

FIS Poll ครั้งที่ 7 : ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต” จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่กำลังเผชิญอยู่ เอฟ ไอ เอส โพลล์ (FIS Poll) โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 505 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 49.5 ทราบข้อมูล และกำลังสนใจค้นหาเพิ่มเติม รองลงมาร้อยละ 23.8 ทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ แต่ไม่ได้สนใจในประเด็นดังกล่าว ร้อยละ 18.4 ทราบข้อมูลเป็นอย่างดี ร้อยละ 8.3 ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวเลย ทั้งนี้ ความประสงค์ที่จะรับวัคซีน COVID-19 ของประชาชนภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 คือรอดูสถานการณ์ รองลงมาร้อยละ 44.8 ต้องการรับวัคซีน และร้อยละ 8.9 ไม่ต้องการรับวัคซีน ส่วนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต เมื่อฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19...

FIS Poll ครั้งที่ 6 : พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสาธารณะของคนภูเก็ต

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสาธารณะของคนภูเก็ต” จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน FIS Poll โดยฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ม.อ.ภูเก็ต ได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภูเก็ต เรื่อง “พฤติกรรมและความต้องการรถโดยสารธารณะของคนภูเก็ต” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 532 คน พบว่า ประชาชนภูเก็ตร้อยละ 33.6 มีโอกาสใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (รถโพถ้องในเมืองภูเก็ต) รองลงมาร้อยละ 16.0 ระบุว่าใช้บริการรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (รถโพถ้องระหว่างตำบล เช่น ตลาดสด-ราไวย์) ร้อยละ 12.4 ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (แอร์พอร์ตบัส) ร้อยละ 8.1 ใช้บริการ Grab/Uber ร้อยละ 7.9 ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้อยละ 7.0 ไม่เคยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเลย ร้อยละ 4.3 ใช้บริการแท็กซี่ ร้อยละ 4.1 ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ร้อยละ 3.8 ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (ภูเก็ตสมาร์ทบัส) และร้อยละ 2.8 ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประชาชนภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 39.1 คือเดินทางไปทำธุระส่วนตัว (เช่น...

FIS Poll ครั้งที่ 4 : การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5

FIS Poll สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5” จากการระบาดของ COVID-19 ที่กำลังเป็นวิกฤติไปทั่วโลก และส่งผลกระทบถึงประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ ซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ฝ่ายงานวิจัยคณะวิเทศศึกษา ได้จัดทำ "ฟิสโพลล์" (FIS Poll) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การท่องเที่ยวภูเก็ต หลังปลด Lockdown จาก COVID-19 หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5” จากประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต ทุกระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 542 คน ซึ่งเป็นการสำรวจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต, มาตรการการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจาก COVID-19, การฟื้นตัวของสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และการกลับเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จากผลสำรวจประชาชนยังคงวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีความเห็นว่าควรมีมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะต้องมีการปรับตัว โดย ต้องวางแผนวันต่อวันและติดตามข่าวสารตลอดเวลา หลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยมีผู้ติดเชื้อ ทั้งยั้งมีความเห็นว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของภูเก็ตจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายใน 1 ปี และสุดท้ายยินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่