FIS Announce

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รายละเอียด รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565.pdf ข้อกำหนดและเงื่อนไขรับทุน