FIS Camp

โครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  มีกำหนดจัดโครงการสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาศึกษารายวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรีเมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักเรียนท่านใดที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากด้านล่าง รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัคร

กิจกรรมค่าย FIS Open house 2020 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 กิจกรรมค่าย FIS Open House 2020 ครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาจากคณะวิเทศศึกษา กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายจำนวน 60 คน ได้มาร่วมรู้จักกับคณะวิเทศศึกษา พร้อมสัมผัสการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ก่อนก้าวสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/pg/fisopenhousecamp/photos/?ref=page_internal