Kim Youngsu

Kim Youngsu

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :   
อีเมล : youngsu.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :   +66(0)76 276000 ต่อ 6226
วิชาที่ถนัด:
  • ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน
  • ประวัติศาสตร์เกาหลียุคใหม่
งานวิจัยที่สนใจ:
  • การใช้คำบ่งชี้ในภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน